Rezervujte si online!
E-mail: vevilach@vevilach.cz Telefon: +420 377 531 680

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů dle GDPR

Vážená klientko, Vážený kliente,

Tyto Zásady ochrany osobních údajů Vám předkládáme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(dále jen jako „GDPR“), abychom Vás informovali, jakým způsobem chráníme a zpracováváme osobní údaje svých klientů a zaměstnanců.

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Společnosti GOLF PARK RESTAURANT s.r.o., IČ 263 26 230, se sídlem Zelinářská 290/4, Severní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00 zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 13606 (dále jen jako „Společnost“), za kterou jedná jednatel pan Roman Jurečko, je správcem Vašich osobních údajů.

1.2. Vaše Osobní údaje Společnost zpracovává pouze na základě Vašeho souhlasu se zpracováním Osobních údajů pro účely, které je uveden v konkrétním poskytnutém souhlasu, a na základě právních předpisů.

1.3. Osobní údaje budou poskytnuty Společností třetí osobě, kterou je IT správce sítě, nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

1.4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze zaměstnanci Společnosti. Způsob zpracování Osobních údajů zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačním systému Společnosti.

1.5. Osobní údaje budou Společností zpracovávány dle uděleného souhlasu a po dubu nezbytnou k plnění archivační povinnosti.

1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

1.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Společností, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

1.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

1.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly

shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

1.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem,

1.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Společnosti se souhlasem ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnosti tyto údaje předal jinému správci.

1.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese: vevilach@vevilach.cz

1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění smluvních povinností mezi Vámi a Společností.

1.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

1.11. V případě, že bude Společnost užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v tomto Dokumentu, neprodleně Vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této Dokumentu.

1.12. Tento Dokument je platný a účinný ke dni 24. květnu 2018. Aktuální znění tohoto Dokumentu doložky je zveřejněn na webových stránkách Společnosti.

Restaurace Ve vilách

Lidická 13, 301 00 Plzeň Lochotín

Telefon: +420 377 531 680

E-mail: vevilach@vevilach.cz

Otevírací doba

ZAVŘENO 

Buďte s námi také online

Facebook Mapy

Přijímáme platební karty

VISA Mastercard JCB card American Express Diners Club International

Naplánujte si k nám cestu!